메뉴 바로가기 본문 바로가기Cài đặt sản phẩm

 • Sản phẩm là thông tin cơ bản nhất trong điều hành trang mua sắm, các menu cài đặt như sau:

Cài đặt hiển thị thông tin sản phẩm

Hiển thị giá bán với thành viên/khách
 • Có thể cài đặt giá sản phẩm như giá bán lẻ, giá bán, điểm thưởng, giá sản phẩm, thuế, giá sau áp dụng coupon, giá đã giảm, v.v chỉ hiển thị cho thành viên hoặc hiển thị với tất cả thành viên và khách.
 • Trường hợp chọn Chỉ hiển thị với thành viên, giá sản phẩm chỉ hiển thị đối với thành viên đã đăng nhập, thành viên chưa đăng nhập và khách sẽ không thể kiểm tra thông tin giá sản phẩm.
 • Trường hợp chọn Chỉ hiển thị với thành viên, khách (chưa đăng ký thành viên) không thể lưu sản phẩm vào giỏ hàng. Có thể cài đặt giới hạn khách mua hàng tại [Gian hàng > Quản lý điều hành > Cách thức điều hành > Giới hạn mua hàng (trong tab Cài đặt đặt hàng)].
 • Trường hợp muốn hiển thị hạng mục riêng thay thế cho giá bán trước khi đăng nhập, có thể cài đặt tại [Sản phẩm > Quản lý sản phẩm > Hiển thị sản phẩm > Cài đặt hiển thị > Công khai giá bán với thành viên].
Hiển thị sản phẩm có giá bán lẻ 0 đồng
 • Khi cài đặt Không hiển thị, sản phẩm được cài đặt giá bán lẻ là 0 VND sẽ không được hiển thị trên front trang mua sắm.
Hiển thị thời gian giảm giá Hiển thị thời gian giảm giá
 • Trong trường hợp đã cài đặt Giảm giá có thời hạn, có thể cài đặt thời điểm hiển thị hạng mục Thời gian giảm giá.
 • Khi chọn Hiển thị từ trước thời gian giảm giá, có thể đạt được hiệu quả quảng bá nhờ hiển thị thời gian giảm giá sản phẩm trước khi tiến hành giảm giá thực tế.
  1. Ví dụ: Thời gian giảm giá: Trước 4 ngày 12 tiếng 3 phút. Khi nhấn [Thời gian], tất cả thời gian giảm giá sẽ hiển thị.
 • Khi chọn Hiển thị từ thời điểm bắt đầu giảm giá, chương trình giảm giá sẽ hiển thị từ thời điểm bắt đầu giảm giá.
  1. Ví dụ: Thời gian giảm giá: Còn 4 ngày 12:11:30. Khi nhấn [Thời gian], tất cả thời gian giảm giá sẽ hiển thị.
 • Ví dụ hiển thị
  1. 1) Trước thời gian giảm giá: Trước 4 ngày 12 tiếng 3 phút. [Thời gian]
  1. 2) Khi đang trong thời gian giảm giá Thời gian giảm giá: Còn 4 ngày, 12:11:30. [Thời gian]
  1. (Khi nhấn [Thời gian], tất cả thời gian giảm giá sẽ hiển thị)
Tính năng liên quan
  1. 1) Cài đặt giảm giá có thời hạn
  • [Khuyến mại > Ưu đãi khách hàng > Tạo ưu đãi]
  1. 2) Cài đặt hạng mục hiển thị Thời gian giảm giá
  • [Sản phẩm > Hiển thị sản phẩm > Cài đặt hiển thị]
Tiêu chuẩn hiển thị giá đã giảm Tiêu chuẩn hiển thị giá đã giảm
 • Khi chọn Chỉ hiển thị giá giảm, hệ thống chỉ hiển thị ưu đãi giảm giá sản phẩm được áp dụng tại Ưu đãi khách hàng.
 • Khi chọn Hiển thị giá đã giảm & giá giảm theo cấp bậc thành viên, hệ thống sẽ hiển thị giá bán đã giảm sau khi áp dụng ưu đãi và giá đã giảm theo cấp bậc thành viên được cài đặt tại Khách hàng. Bạn có thể chọn thêm "Hiển thị nội dung giảm giá chi tiết" để nội dung chi tiết về giảm giá được hiển thị trên trang mua sắm.
 • Nội dung giảm giá sản phẩm và giảm giá theo cấp bậc thành viên sẽ được hiển thị riêng, không phụ thuộc vào cài đặt tiêu chuẩn hiển thị.
Tính năng liên quan
 1. 1) Hạng mục hiển thị
 • Tiêu chuẩn hiển thị giá đã giảm được áp dụng chung tại Trang chủ, trang Danh sách sản phẩm và Chi tiết sản phẩm.
 • Vị trí: [Quản lý sản phẩm > Hiển thị sản phẩm > Cài đặt hiển thị]
 1. 2) Cài đặt ưu đãi cấp bậc thành viên
 • Có thể cài đặt trạng thái Áp dụng/Không áp dụng ưu đãi giảm giá bổ sung theo cấp bậc thành viên cho từng sản phẩm.
 • Cấp bậc thành viên được cài đặt Không sử dụng Cài đặt ưu đãi cấp bậc thành viên sẽ không được áp dụng ưu đãi cấp bậc thành viên.
 • Vị trí: [Quản lý sản phẩm > Trang Đăng/Sửa sản phẩm > Thông tin bán hàng]
Hiển thị giá đã giảm & giá giảm theo cấp bậc thành viên
 • Bạn có thể chọn chỉ hiển thị giá bán đã giảm hoặc hiển thị thêm giá giảm theo cấp bậc thành viên cài đặt tại Khách hàng.
 • Nếu cài đặt Hiển thị nội dung giảm giá chi tiết, các hạng mục ưu đãi giảm giá và ưu đãi giảm giá theo cấp bậc thành viên sẽ được hiển thị trên các layer.
Tiêu chuẩn làm tròn tỷ lệ giảm giá
 • Cài đặt tiêu chuẩn và cách thức làm tròn số sau dấu phẩy thập phân của tỷ lệ phần trăm để chuyển đổi số tiền thành tỷ lệ.
 • Ví dụ: Khi nhập giảm giá 15% nhưng đang cài đặt làm tròn tỷ lệ giảm giá vị trí 1 thì tỷ lệ giảm giá sẽ hiển thị thành giảm 20%.
 • Lưu ý, tỷ lệ giảm giá hiển thị theo tiêu chuẩn làm tròn có thể khác với số tiền giảm giá thực tế hiển thị trên đơn hàng.
 • Nếu muốn hiển thị đồng thời số tiền giảm giá, tỷ lệ giảm giá với giá bán đã giảm, vui lòng cài đặt Cụm từ hiển thị Số tiền giảm giá, Giá bán đã giảm tại [Sản phẩm > Hiển thị sản phẩm > Cài đặt hiển thị].
Hiển thị giá đã giảm theo cấp bậc thành viên Hiển thị giá đã giảm theo cấp bậc thành viên
 • Khi chọn Hiển thị trước khi đăng nhập, giá đã giảm theo cấp bậc thành viên tối đa sẽ hiển thị trước khi đăng nhập. Và sau khi đăng nhập, giá đã giảm theo cấp bậc thành viên tương ứng sẽ hiển thị.
 • Khi chọn Hiển thị sau khi đăng nhập, chỉ hiển thị giá đã giảm của sản phẩm trước khi đăng nhập. Và sau khi đăng nhập, giá giảm theo cấp bậc thành viên tương ứng sẽ hiển thị.
Tính năng liên quan
 • Giảm giá theo cấp bậc thành viên là ưu đãi giảm giá thêm theo cấp bậc thành viên tại Khách hàng (gồm cả giảm giá thêm trên trang mua sắm mobile).
 • Vị trí: [Khách hàng > Quản lý thành viên > Cấp bậc thành viên]
Cấp bậc thành viên áp dụng giảm giá theo cấp bậc
 • Có thể chọn cấp bậc thành viên sẽ áp dụng giảm giá theo cấp bậc.
 • Đối với cấp bậc thành viên không công khai, trong trường hợp không chọn, sẽ không áp dụng giá đã giảm theo cấp bậc thành viên và tại hiển thị chi tiết giảm giá.
 • Tuy nhiên, khi thành viên có cấp bậc không được chọn đăng nhập vào trang mua sắm, áp dụng giá giảm dành cho cấp bậc thành viên tương ứng và tại chi tiết giảm giá.
Hiển thị VAT
 • Có thể cài đặt trạng thái hiển thị giá bán bao gồm VAT hay hiển thị giá bán & VAT riêng.
 • Khi chọn Hiển thị giá bán & VAT riêng, có thể chọn tính hoặc không tính VAT gộp với số tiền thanh toán dự kiến trong giỏ hàng.
Cài đặt hiển thị tên sản phẩm
 • Có thể cài đặt khi sử dụng trang mua sắm global, tên sản phẩm sẽ không hiển thị đến khi được dịch đúng với ngôn ngữ trang mua sắm đó (áp dụng đồng thời tại trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm).
 • Khi không cài đặt Sử dụng đồng nhất với thông tin trên trang mua sắm mặc định, tên sản phẩm sẽ hiển thị tùy theo cài đặt hiển thị thông tin sản phẩm.

Cài đặt icon Sản phẩm

Cài đặt icon sản phẩm
 • Có thể cài đặt Sử dụng/Không sử dụng các loại icon.
 • Vui lòng di chuyển đến menu [Thiết kế (PC) > Cài đặt tính năng > Icon] để cài đặt thiết kế cho icon mong muốn.
Icon Hết hàng
 • Có thể cài đặt Sử dụng/Không sử dụng icon để thông báo trạng thái hết hàng của sản phẩm.
 • Icon chỉ hiển thị trong trường hợp sản phẩm không còn hàng tồn kho đã được cài đặt sử dụng tính năng quản lý tồn kho và hết hàng.
 • Trong trường hợp cài đặt tồn kho theo phiên bản, icon sẽ hiển thị khi phiên bản đó hết hàng tồn kho.
Icon Còn hàng
 • Có thể cài đặt Sử dụng/Không sử dụng icon thông báo trạng thái còn hàng tồn kho.
 • Trong trường hợp có hàng tồn kho, số lượng hàng tồn kho của tất cả các phiên bản thuộc sản phẩm tương ứng sẽ được hiển thị khi còn nhiều hơn Số lượng tồn kho tối thiểu.
 • Vui lòng cân nhắc nhập số lượng đặt hàng tối thiểu khi nhập số lượng tồn kho tối thiểu.
 • Khi chọn Chỉ hiển thị sản phẩm sử dụng quản lý tồn kho, icon sẽ không hiển thị trong trường hợp dù chỉ có một option trong số những option của sản phẩm đang được cài đặt là Không sử dụng quản lý tồn kho.
 • Khi chọn Hiển thị tất cả, không phụ thuộc cài đặt sử dụng quản lý tồn kho, icon sẽ hiển thị trong mọi trường hợp, dù có sản phẩm đang được cài đặt Không sử dụng quản lý tồn kho.
 • Trong trường hợp tồn tại cả hai cài đặt Sử dụng và Không sử dụng Quản lý tồn kho đối với các option sản phẩm, icon sẽ được hiển thị khi tồn kho của các phiên bản đang được cài đặt Sử dụng Quản lý tồn kho còn trên Số lượng tồn kho tối thiểu.
Icon Sản phẩm mới
 • Có thể cài đặt Sử dụng/Không sử dụng icon thông báo sản phẩm mới.
 • Khi chọn Hiển thị tại tất cả các ô trưng bày, nếu trưng bày sản phẩm là sản phẩm mới của danh mục sản phẩm nhất định, icon Sản phẩm mới cũng sẽ hiển thị ở trong các vị trí phân loại danh mục khác.
 • Khi đã chọn Chỉ hiển thị trong danh mục trưng bày sản phẩm mới, icon Sản phẩm mới sẽ chỉ áp dụng cho danh mục này.
 • Icon Sản phẩm mới sẽ hiển thị liên tục trong suốt thời gian duy trì cài đặt chọn trưng bày danh mục hoặc trưng bày Sản phẩm mới tại phạm vi trưng bày trang chủ (icon vẫn được duy trì ngay cả khi hết thời gian cài đặt).
Icon Sản phẩm đề xuất
 • Có thể cài đặt Sử dụng/Không sử dụng icon thông báo sản phẩm đề xuất.
 • Khi đã chọn Hiển thị tại tất cả các ô trưng bày, nếu trưng bày sản phẩm là sản phẩm đề xuất của danh mục sản phẩm nhất định, icon Sản phẩm đề xuất cũng sẽ hiển thị tại vị trí danh mục khác.
 • Khi đã chọn Chỉ hiển thị trong danh mục trưng bày sản phẩm đề xuất, icon Sản phẩm đề xuất sẽ chỉ hiển thị tại vị trí danh mục tương ứng.
 1. ※ Tại các menu không liên quan đến danh mục sản phẩm như Kết quả tìm kiếm, Sản phẩm chiến lược, v.v, icon sẽ hiển thị đồng loạt khi sản phẩm được trưng bày là sản phẩm mới hoặc sản phẩm đề xuất tại ít nhất một danh mục.

Cài đặt thông tin bán sản phẩm

Tiêu chuẩn tính giá bán Tỷ suất lợi nhuận trên giá nhập
 • Khi chọn Giá nhập, có thể tính giá bán theo tiêu chuẩn thêm bao nhiêu phần trăm tỷ suất lợi nhuận trên giá nhập từ nhà cung cấp.
 • Công thức tính giá bán: [Giá nhập + (Giá nhập x Tỷ suất lợi nhuận) + Phụ thu]
Tỷ suất lợi nhuận trên giá bán
 • Khi chọn Giá bán, có thể tính giá bán theo tiêu chuẩn tỷ suất lợi nhuận ngoại trừ giá nhập.
 • Công thức tính giá bán: [(Giá nhập / (1 - Tỷ suất lợi nhuận)) + Phụ thu]
Giá bán trên trang mua sắm mặc định
 • Là cách tính giá bán trên trang global bằng cách cố định giá bán của trang mặc định và cộng thêm phần trăm lợi nhuận tính trên giá bán này.
 • Công thức tính giá bán: [Giá bán trên trang mua sắm mặc định + (Giá bán trên trang mua sắm mặc định x Tỷ suất lợi nhuận) + Phụ thu]
Giá gốc
 • Là cách tính giá gốc trên trang global bằng cách cố định giá gốc của trang mặc định và cộng thêm phần trăm lợi nhuận tính trên giá gốc của trang mặc định.
 • Công thức tính giá gốc: [Giá gốc trên trang mua sắm mặc định + (Giá gốc x Tỷ suất lợi nhuận) + Phụ thu)
Tiêu chuẩn làm tròn giá bán
 • Có thể cài đặt làm tròn số/làm tròn lên/làm tròn xuống tại vị trí chữ số nhất định khi tính giá bán.
 • Giá bán cuối cùng sẽ được quyết định dựa theo cài đặt tương ứng sau khi đã tính toán tất cả hạng mục giá bán.
Đơn vị tiền tệ không có dấu phẩy thập phân (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan)
 • Ví dụ: Khi tính giá bán là 33.555 VND, hệ thống sẽ áp dụng như bên dưới
  1. Làm tròn xuống theo đơn vị 10 (làm tròn hàng trăm) = 33.500 VND
  1. Làm tròn lên theo đơn vị 10 = 33.600 VND
  1. Làm tròn theo đơn vị 10 = 33.600 VND
 • Trong trường hợp chọn Không làm tròn, tự động làm tròn xuống số sau dấu phẩy thập phân.
Đơn vị tiền tệ có dấu phẩy thập phân (Mỹ, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha)
 • Ví dụ: Hệ thống sẽ áp dụng như sau trong trường hợp tính giá bán là 50,13 USD.
  1. Làm tròn xuống vị trí thứ 2 sau dấu phẩy thập phân = USD 50,10
  1. Làm tròn lên vị trí thứ 2 sau dấu phẩy thập phân = USD 50,20
  1. Làm tròn vị trí thứ 2 sau dấu phẩy thập phân = USD 50,10
 • Trong trường hợp chọn Không làm tròn, số tiền từ chữ số thứ hai sau dấu phẩy thập phân sẽ được tự động làm tròn xuống.

Cài đặt option sản phẩm

Cụm từ hướng dẫn trong ô option
 • Có thể nhập cụm từ (hiển thị trước khi mở rộng option box) tối đa 50 ký tự.
 • Tên option tương ứng sẽ hiển thị khi chưa nhập.
Hiển thị số tiền phụ thu trong ô option
 • Số tiền phụ thu trong ô option sẽ hiển thị tùy theo kiểu chọn option đã chọn.
Hiển thị thông tin bổ sung trong ô option
 • Có thể hiển thị thông tin bổ sung trong ô option đối vối sản phẩm không sử dụng tính năng thông báo hết hàng và chỉ sử dụng tính năng quản lý tồn kho.
 • Nếu bạn đã chọn sử dụng Tính năng đặt mua hàng trước tại [Gian hàng > Quản lý điều hành > Cách thức điều hành > Cài đặt đặt hàng], thông tin bổ sung đã cài đặt sẽ được hiển thị khi số lượng tồn kho ít hơn số lượng đặt hàng tối thiểu.
 • Thông tin bổ sung sẽ hiển thị sau tên option và số tiền phụ thu.
 • Số lượng tồn kho sẽ hiển thị khi nhập tùy biến [:PRODUCT_STOCK:].
Giá trị mặc định cài đặt đồng loạt quản lý tồn kho
 • Cài đặt theo giá trị mặc định Cài đặt đồng loạt quản lý tồn kho tại [Sản phẩm > Quản lý tồn kho > Tồn kho/Sản phẩm hết hàng/Tồn kho an toàn].
 • Áp dụng đồng thời tại [Đăng/Sửa sản phẩm > Cài đặt Option/Tồn kho > Cài đặt đồng loạt Cài đặt phiên bản]
Tự động dịch option
 • Có thể cài đặt tự động dịch option sản phẩm đúng với ngôn ngữ trang mua sắm, là menu chỉ hiển thị tại trang mua sắm global.
 • Khi chọn Sử dụng, option được dịch tự động và áp dụng theo từng trang mua sắm global.
 • Hiện tại chúng tôi đang cung cấp các ngôn ngữ dịch option tự động: tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể), tiếng Đài Loan (phồn thể).
Hiển thị phiên bản có option hết hàng
 • Khi chọn Không hiển thị, hạng mục hết hàng trong số các phiên bản option sẽ không hiển thị trên trang mua sắm.
 • Chỉ áp dụng cho phiên bản sử dụng tính năng hết hàng tại [Đăng/Sửa sản phẩm > Cài đặt option/Tồn kho].
Kiểu chọn option
 • Là tính năng chỉ cung cấp cho trang Chi tiết sản phẩm, các trang còn lại sẽ tự động áp dụng kiểu chọn đơn nhất.
 • Khi chọn Kiểu chọn phức hợp, sản phẩm sẽ được thêm vào (bên dưới) mỗi khi khách hàng chọn tất cả option bắt buộc.
 • Nếu cài đặt sử dụng Kiểu chọn phức hợp, trong trường hợp sản phẩm có nhiều option đa dạng, khách hàng có thể giảm bớt số lần phải nhấn vào để lựa chọn.
 • Khi chọn Kiểu chọn đơn nhất, option khách hàng chọn cũng chính là sản phẩm đặt hàng. Do đó, khách hàng phải lưu sản phẩm vào giỏ hàng trước nếu muốn đặt nhiều phiên bản cùng một lúc.
 • Sử dụng Kiểu chọn đơn nhất giúp khách hàng nhận biết rõ sản phẩm đã chọn hơn.
 • Với Kiểu chọn đơn nhất, bạn có thể cài đặt để khi khách hàng nhấn vào hình ảnh bổ sung thì option tương ứng với hình ảnh đó trở thành option được chọn.
 • Khi chọn option kiểu chọn đơn nhất, sẽ không áp dụng cài đặt thêm nút thêm option kiểu linh động.
Hiển thị nút [Chọn option] khi áp dụng option kiểu chọn linh động
 • Đây là tính năng chỉ được cung cấp trên trang Chi tiết sản phẩm đã cài đặt sử dụng option linh động.
 • Khi chọn Sử dụng, nút [Chọn option] sẽ hiển thị, trong trường hợp đã chọn tất cả hạng mục bắt buộc, option mua hàng sẽ không được chọn tự động.
 • Khi chọn Không sử dụng, trong trường hợp đã chọn tất cả hạng mục bắt buộc, option mua hàng sẽ được chọn tự động.

Cài đặt hình ảnh sản phẩm

Script xem hình ảnh sản phẩm phóng to
 • Cài đặt trạng thái sử dụng tính năng đặt con trỏ chuột lên hình ảnh giúp phóng to hình ảnh để xem tại trang chi tiết sản phẩm.

Cài đặt sản phẩm liên quan

Trưng bày khi sản phẩm liên quan hết hàng
 • Khi chọn Không trưng bày, sản phẩm liên quan hết hàng sẽ không hiển thị trên trang mua sắm.

Cài đặt sản phẩm yêu thích

Khách thêm sản phẩm vào Yêu thích
 • Có thể cài đặt để sử dụng tính năng Thêm sản phẩm vào Yêu thích tùy theo trạng thái đăng nhập/không đăng nhập bằng tài khoản thành viên.
Duy trì sản phẩm trong danh sách Yêu thích
 • Khi chọn Sử dụng, sản phẩm sẽ tiếp tục được duy trì trong danh sách Yêu thích sau khi thêm sản phẩm yêu thích vào giỏ hàng hoặc ngay cả sau khi đã đặt mua sản phẩm.
 • Khi chọn Không sử dụng, sản phẩm sẽ được xóa khỏi danh sách Yêu thích nếu đã thêm sản phẩm yêu thích vào giỏ hàng hoặc đã đặt mua hàng.
Cửa sổ xác nhận thêm vào Yêu thích
 • Trong trường hợp nhấn [Thêm vào Yêu thích] trên trang chi tiết sản phẩm, cửa sổ thông báo đã thêm sản phẩm vào danh sách Yêu thích sẽ hiển thị.
 • Link di chuyển ngay đến trang Sản phẩm yêu thích cũng sẽ được hiển thị trên cửa sổ thông báo, giúp tăng mức độ tiện lợi khi sử dụng trang mua sắm.

Cài đặt quản lý sản phẩm

Cửa sổ xác nhận cập nhật ngày sửa sản phẩm
 • Có thể kiểm tra trạng thái cập nhật ngày sửa sản phẩm sau khi sửa sản phẩm hoặc thay đổi đồng loạt thông tin sản phẩm.
 • Khi chọn Sử dụng, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ để xác nhận cập nhật ngày sửa sản phẩm là ngày hôm nay.
 • Khi chọn Không sử dụng, ngày sửa sản phẩm sẽ được cập nhật mỗi khi sửa thông tin sản phẩm.
 • Có thể ứng dụng ngày sửa sản phẩm như sau:
  1. 1) Khi trưng bày sản phẩm theo tiêu chuẩn ngày sửa sản phẩm trên danh sách sản phẩm: [Sản phẩm > Quản lý sản phẩm > Hạng mục trưng bày trong danh sách sản phẩm]
  1. 2) Khi trưng bày sản phẩm theo tiêu chuẩn ngày sửa thứ tự trưng bày trong danh mục: [Sản phẩm > Danh mục sản phẩm > Quản lý > Trưng bày sản phẩm]

Cài đặt hiển thị thông tin cơ bản

Hạng mục hiển thị
 • Có thể cài đặt để hiển thị điểm thưởng, tiền tích lũy, số coupon, sản phẩm trong giỏ hàng (bao gồm số tiền), sản phẩm yêu thích, lượt thích lên đầu trang mua sắm.
 • Tính năng Thích sản phẩm chỉ có thể sử dụng trên trang mua sắm tiếng Hàn, và có thể cài đặt Sử dụng/Không sử dụng tại [Sản phẩm > Hiển thị sản phẩm > Cài đặt tính năng tiện ích].