메뉴 바로가기 본문 바로가기Đăng nhập bằng tài khoản MXH

 • Chọn “Sử dụng” MXH muốn liên kết đăng nhập, ô nhập Client ID (App) và Secret (Key) sẽ hiện ra.
 • Bạn phải được cấp/đăng ký Client (App)/Rest API (Key) nhận từ các MXH mới có thể thực hiện liên kết.
 • Sau khi cài đặt liên kết đăng nhập, bạn có thể thực hiện cài đặt hặng mục đăng ký thành viên tại [Khách hàng > Quản lý đăng ký/đóng tài khoản thành viên > Cài đặt hạng mục đăng ký thành viên].
Cài đặt liên kết đăng nhập
 • Thành viên đăng ký bằng tài khoản MXH có thể sử dụng các dịch vụ của trang mua sắm (mua hàng, coupon, giảm giá, tích điểm, v.v) như các thành viên cơ bản.
 • Dữ liệu ngày tháng năm sinh sẽ không được thu thập khi đăng nhập bằng MXH. Do vậy, không thể sử dụng ở trang mua sắm cần xác minh độ tuổi.
 • Trường hợp đóng tài khoản sau khi đã đăng ký, sẽ không thể đăng ký lại bằng tại khoản MXH đó.
 • Không thể liên kết thông tin đặt hàng, thông tin thành viên, v.v nếu thay đổi Client ID (App) đã nhận.
Lưu
 • Sau khi cài đặt liên kết đăng nhập, nhấn [Lưu] để hoàn tất liên kết đăng nhập bằng MXH.
Kakao Sync
 • Bạn có thể sử dụng nền tảng của Kakao (Kakao Moment, KakaoTalk Channel) để gửi tin nhắn quảng cáo cho những khách hàng đăng ký thành viên trang mua sắm qua Kakao Sync.

Cách sử dụng Kakao Sync
 • Bạn chỉ có thể sử dụng Kakao Sync khi cài đặt "Đăng ký nhanh qua Kakao" tại Kakao Developers ở trạng thái ON.
ID App
 • Vui lòng nhập ID (app) của Kakao Developers.
Cài đặt cho phép chỉ sử dụng ID Kakao để đăng nhập khi sử dụng trang mua sắm bằng trình duyệt web trên ứng dụng Kakao
 • Đây là tính năng giới hạn khả năng đăng ký thành viên hoặc đăng nhập bằng tài khoản Kakao khi khách hàng truy cập trang mua sắm qua ứng dụng Kakao.
 • Lưu ý: Nếu bạn sử dụng cài đặt này, khách hàng sẽ không thể đăng nhập bằng tài khoản trang mua sắm mà chỉ có thể đăng nhập bằng tài khoản Kakao.
 • Chỉ áp dụng khi truy cập trang mua sắm từ ứng dụng Kakao. Khi truy cập bằng trình duyệt web PC/Mobile, có thể sử dụng cả tài khoản trang mua sắm và tài khoản Kakao.