메뉴 바로가기 본문 바로가기Trang Intro

  • Có thể cài đặt có sử dụng trang Intro trên trang mua sắm hay không. Chọn Sử dụng nếu trang mua sắm chỉ dành cho thành viên hoặc dành cho người dùng trên 19 tuổi.
Cài đặt Intro
  • Bạn có thể cài đặt để sử dụng trang mua sắm sau khi xác minh thành viên trên trang Intro.
  • Bạn có thể cài đặt giới hạn độ tuổi tại [Gian hàng > Quản lý điều hành > Cách thức điều hành> Cài đặt gian hàng/bảo mật (tab)].
  • Không thể đăng nhập bằng tài khoản MXH ở trang mua sắm yêu cầu xác minh độ tuổi vì không có thông tin ngày sinh.