메뉴 바로가기 본문 바로가기Hạng mục đăng ký thành viên

 • Bạn có thể cài đặt thông tin cơ bản phải nhập khi đăng ký thành viên trên trang mua sắm.
 • Bạn có thể cài đặt và quản lý các hạng mục đăng ký thành viên như đăng ký thành viên nhanh, cài đặt đăng ký thành viên chi tiết, thông tin cơ bản, thông tin bổ sung, v.v.

Hạng mục đăng ký thành viên

 • Bạn có thể cài đặt thông tin cơ bản phải nhập khi đăng ký thành viên trên trang mua sắm.
 • Không thể thay đổi các mục được hiển thị là hạng mục bắt buộc. Ngoài các mục đó, bạn có thể cài đặt trạng thái sử dụng & bắt buộc cho các hạng mục khác.
Đăng ký thành viên bằng tài khoản MXH
 • Để sử dụng tính năng Đăng ký thành viên bằng tài khoản MXH, bạn phải chọn Sử dụng tại Hạng mục đăng ký thành viên.
Mật khẩu
 • Ký tự đặc biệt có thể nhập: ~ ` ! @ # $ % ^ ( ) _ - = { } [ ] | ; : < > , ? /
Email là hạng mục nhập bắt buộc
 • Thông tin email của khách hàng là hạng mục nhập bắt buộc vì có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như thông báo đặt hàng & vận chuyển, xác minh thành viên, tìm kiếm thông tin đăng ký, thông báo event, thông báo khóa tài khoản, v.v.
Thời gian thông báo thay đổi mật khẩu
 • Tự động liên kết đến trang thay đổi mật khẩu trong trường hợp đã quá thời gian thay đổi mật khẩu khi thành viên đăng nhập.
Câu hỏi/trả lời khi xác nhận mật khẩu
 • Xác nhận câu trả lời của thành viên đã nhập vào khi tìm lại mật khẩu.
Địa chỉ / Địa chỉ chi tiết
 • Nếu không nhập địa chỉ khi đăng ký thành viên, thành viên phải nhập địa chỉ vận chuyển khi đặt hàng.
Sử dụng email làm phương tiện xác minh thành viên
 • Khi cài đặt tính năng này, email sẽ được sử dụng làm phương tiện xác minh khi đăng ký thành viên (ngoại trừ tài khoản doanh nghiệp).

Sửa thông tin thành viên > Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung
 • Bạn có thể quản lý phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau nhờ vào phân loại & phân tích thành viên thông qua các hạng mục thông tin bổ sung.
ID người giới thiệu
 • Bạn có thể cài đặt người giới thiệu tại menu [Khuyến mại > Chương trình tặng thưởng].
 • Vui lòng cài đặt sử dụng ID trong Thông tin cơ bản nếu cài đặt tiêu chuẩn đăng ký là email tại [Khách hàng > Quản lý thành viên > Mở/Đóng tài khoản > Hạng mục đăng ký thành viên].

Sửa thông tin thành viên > Tên hạng mục bổ sung

 • Ngoài các hạng mục thông tin cơ bản và thông tin bổ sung, bạn có thể cài đặt hạng mục muốn thêm.
 • Bạn phải nhập tên hạng mục, cài đặt bắt buộc nhập, loại hạng mục (text box, radio button, check box), option và lưu để áp dụng.
 • Nhấn [Thêm] để thêm hạng mục mới.
Tên hạng mục bổ sung
 • Tên hạng mục bổ sung có phân loại từ số 5 ~15 sẽ không thể thay đổi sau khi hoàn tất cài đặt.